| 22:59 : Baghdad |    | 18:15 : Lar |    | 11:38 : Banepa |    | 11:21 : 33 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE G |    | 13:48 : ERDOĞAN’DAN AZERBAYCAN DÖNÜŞ |    | 14:30 : ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISIN |    | 14:27 : "BU YIL KYK YURTLARINA ZAM YOK" |    | 14:22 : "ŞATAFATTAN UZAK DURUN" |    | 14:19 : "EĞİTİMDE TARİHİ DEĞİŞİMLE |    | 14:16 : İDLİB SINIRINA FIRTINA OBÜSLERİ |    | 14:14 : TURUNCU LİSTEDEKİ PKK’LI ÖLDÜ |    | 09:42 : BEKARLIĞA VEDA İÇİN GİTMİŞLE |    | 09:37 : MİLLİ FUTBOLCU ARDA TURAN EVLEND |    | 09:30 : AFRİN’DE ZAFER ÇOK YAKIN |    | 16:34 : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN İS |    | 16:30 : ALAGEYİKLERİN SAYILARI ARTIYOR… |    | 14:28 : AFRİN TERÖRİSTLERE MEZAR OLUYOR |    | 14:14 : JÖH’LER AMANOSLAR’DA TERÖR Ö |    | 14:09 : YERLİ VE MİLLİ BAKTERİ ÜRETİL |    | 14:04 : SALI GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR |  

 
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM   HABER İHBARI  

 
33 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ
ERDOĞAN’DAN AZERBAYCAN DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ
"BU YIL KYK YURTLARINA
"ŞATAFATTAN UZAK DURUN"
"EĞİTİMDE TARİHİ DEĞİŞİMLERE HAZIRLANIYORUZ"

www.habereailte.com - Kullanım Koşulları
       Kullanım Koşulları


Kullaným ve Gizlilik Þartlarý
 http://www.haberealite.com/ Web Sitesi’ni ziyaret ettiðiniz için teþekkür ederiz.
 

1 - Ýþbu web sitesine; http://www.haberealite.com/ web adresinden ulaþýlmaktadýr. Siteye eriþmekle veya siteyi kullanmakla, aþaðýda belirtilen þartlara uymayý kabul etmektesiniz. 

 http://www.haberealite.com/bu sözleþmede her zaman deðiþiklik yapabilir ve bu deðiþiklikler deðiþtirilmiþ sözleþmenin siteye konulmasýyla derhal geçerlilik kazanýr. Siz bu deðiþikliklerden haberdar olmak amacýyla periyodik olarak sözleþmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden eriþiminiz veya devam eden siteyi kullanýmýnýz deðiþtirilmiþ sözleþmeyi kesin olarak kabul ettiðiniz anlamýna gelecektir.

2 - Ýþbu site ve içeriði olduðu gibi kullanýmýnýza sunulmaktadýr. Bu siteye giriþ yapmak ve kullanmakla sitenin içeriði ile ilgili kullanýmdan doðacak riskleri üstlenmiþ olursunuz. 

 http://www.haberealite.com/ yönetimi site içeriði yada üçüncü þahýslarýn sitelerindeki içeriklerin kullanýmý ve kullaným sonuçlarý hakkýnda site forum alanlarý dahil olmak üzere doðruluk, güvenilirlik, kesinlik konularýnda ya da baþka açýlardan hiçbir garanti vermez. Ayný þekilde, web sitesinin iþletme ve idaresinin hatasýz ve kesintisiz olacaðý, aksaklýklar kusur ve bozukluluklarýn düzeltileceði, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiþ olduðu hususunda kullanýcýya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanýcýya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir. 

Ýþ bu sitede üçüncü þahýslar tarafýndan idare edilen internet sitelerine baðlantýlar ve yönlendiriciler saðlanmakta,üçüncü kiþilere ait sitelerdeki içerik kullanýlmaktadýr. Üçüncü kiþilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir þekilde iþletilmemekte ve denetlememektedir. Bu sitede ve üçüncü þahýs sitelerindeki içerik olduðu gibi saðlanmaktadýr ve yukarýdaki paragrafta belirttiðimiz hususlar dahil hiçbir konuda açýk ya da dolaylý hiç bir garanti verilmemektedir. Ayrýca, bu durum üçüncü kiþilerin web sitelerinin içeriðinin doðruluðu ve güvenirliðinin onaylandýðý anlamýna gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kiþilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kiþilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doðruluðu ve güvenilirliðinin tarafýmýzdan onaylandýðý anlamý da asla çýkarýlmamalýdýr.

Ýþbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanýcýyý bilgilendirmek amacý ile sunulmuþ olup; hukuki, týbbi, finansal, yatýrým, vergi, muhasebe ve diðer benzeri konularda tavsiye niteliðinde deðildir. Ýþbu web sitesinde yayýnlanan bilgilere güvenerek yapacaðýnýz herhangi bir iþlemin sorumluluðu tamamen size aittir.

3 - Ýþ bu web sitesi kullanýcýlar arasýnda gerçek zamanda etkileþim olmasýný imkanlý kýlan forum alanlarý içerebilir. Forum alanlarý için kullanýcýlar kendisinden istendiði takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazýþma adresi, eposta, telefon, IP numarasý gibi her türlü bilgiyi gerçeðe uygun bir þekilde vermek yükümlülüðündedir.
 http://www.haberealite.com/ forum alanlarýna gönderilen mesajlarý, bilgileri ya da dosyalarý denetlemek zorunluluðu yoktur. Ancak, tek taraflý olarak her tür bilgiyi ve malzemeyi, deðiþtirme, yayýnlamayý reddetme ya da yayýndan kaldýrma hakkýný ve herhangi bir adli ya da idari isteðe yanýt vermek için her türlü bilgiyi açýklama hakkýný her zaman saklý tutar. Ýþbu web sitesinde yayýnlanan her türlü kullanýcý mesajlarý, yayýnlar ve benzeri eklemeler ilgili kiþinin kendi görüþlerini yansýtmakta olup sadece kullanýcýyý baðlar.  http://www.haberealite.com/ bu görüþ ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diðer içerikten sorumlu deðildir. Forum alanlarýnda yayýnlanmýþ görüþler Fatih Aktüel’nin kabul ya da reddettiði anlamýna gelmez.

Forum alanlarýný ve iþ bu web sitesini kullanýrken aþaðýdaki þartlara uymayý kabul edersiniz: 

- içeriði hukuka aykýrý yýldýrýcý, tehdit edici, hakaret niteliðinde olan, genel ahlaka aykýrý, yakýþýksýz, edebe aykýrý, pornografik, aþaðýlayýcý, karalayýcý, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ve görüþ, 

- suç teþkil edecek veya suça teþvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararasý kanunlara aykýrý olan veya baþkalarýnýn kiþisel haklarýný zedeleyici, çiðneyici, hakaret edici, özel hayatlarýna ve kamu haklarýna tecavüz teþkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diðer kanunla tarafýndan korunan telif haklarý, patent, tasarým, ticari sýr veya diðer fikri mülkiyet haklarý ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksýzýn iþleme ve derleme eser haklarýna karþý ihlal ve tecavüz teþkil eden her türlü yazý, makale, resim, görüntü, fotoðraf, haber, yazýlým programý veya benzeri unsurlar, 

- kin, nefret, ýrkçýlýk, baðnazlýk, baþkalarýna karþý her türlü fiziki tecavüzü teþvik eden veya küçüklere zararlý olabilecek, rahatsýz edici, saldýrgan veya baþkalarýna saldýrganlýðý teþvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayýnlar,

- küçükleri þiddet ve cinselliðe yönelten, teþvik eden veya kanuna karþý faaliyetler hakkýnda eðitici bilgi veren, yasadýþý silahlarýn üretimi, nasýl yapýldýðý, nasýl satýldýðý hususunda bilgi veren mesajlar, 

- diðer kullanýcýlara vermek üzere ve ticari amaçlý veya diðer baþka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananlarýn þifre ve kiþisel bilgilerini istemek veya almak, 

- virüs veya zararlý spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler , istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satýþ, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taþýyan mesaj býrakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak, yasaktýr. 
Aksi takdirde doðabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanýcýya aittir. Kullanýcý Fatih Aktüel Yönetiminin bu nedenlerle muhatap olacaðý her türlü talebi karþýlamakla ve ödemek zorunda kalacaðý idari ve cezai para cezalarý dahil her türlü tazminatý http://www.haberealite.com/’a ödemekle yükümlüdür. 

4 - Yukarýda yazýlý hüküm ve hukuki iliþkilerin uygulanmasýndan doðabilecek uyuþmazlýklarýn çözümünde Ýstanbul Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkili kýlýnmýþtýr.

 http://www.haberealite.com/ yönetimi yukarýda belirtilen kullaným koþullarýný dilediði her zaman geliþtirebilir ve güncelleyebilir. Kullanýcýlarýn bildirdiði adres, kullanýcýlara yapýlacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Fatih Aktüel kullanýcýlarýnýn kimliklerine, adreslerine, hizmet saðlayýcýlarýna ve benzeri bilgilerine eriþemez. Bunun dýþýnda Fatih Aktüel donaným ve yazýlým bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasýnda þunlar yer alýr: IP adresiniz, tarayýcý türü, iþletim sistemi, etki alan adý, eriþim süreleri ve ilgili web adresleri.
 
           Yazarlar

 

KÜL HECE
BİR BAYRAM DAHA...

 

HARUN DEMİR-EĞİTİMCİ/YAZAR
EĞİTİMDE AKREDİTASYON VE ULUSLARARASI NİTELİKLER

 

ÖZKAN ÖZCAN
BRÜKSEL SALDIRISINI IŞİD YAPTI DA PATRON KİM?

 

ERCE TİREN
MAÇ EKSİĞİYLE LİDER!
 

TÜM YAZARLARIMIZ

 
 


           En Son Eklenenler
   33 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE G

Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadele ara

 
   ERDOĞAN’DAN AZERBAYCAN DÖNÜŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilere, gündemdeki konular ha

 
   ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISIN

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AMERİKAN BÜYÜKELÇİL

 
   "BU YIL KYK YURTLARINA ZAM YOK"

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi v

            Haber Ara
 

           Anket
SÜPER LİG'DE KİM ŞAMPİYON OLUR?
% 38 √ Toplam : 3 - GALATASARAY
% 25 √ Toplam : 2 - FENERBAHÇE
% 13 √ Toplam : 1 - BEŞİKTAŞ
% 13 √ Toplam : 1 - TRABZONSPOR
% 13 √ Toplam : 1 - DİĞER ANADOLU TAKIMLARI
   

           Yorumlar


RSS © 2012 www.habereailte.com Türkiye'nin Haber Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim  
web-ajans.com
 
Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis Kaufen Cialis billig Lida kundenrezensionen Herren-Apotheke Online Lovegra kaufen Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel
lacoste rea louboutin sverige air max thea nike roshe flyknit nike roshe one nike skor louis vuitton neverful adidas skor nike sneakers nike air max 90 louis vuitton neverfull mm new balance rea nike air force nike air force dam nike free 5.0 nike free flyknit michael kors rea adidas ultra boost polo shirt adidas sneakers